Fe(OH)2 + HCl → FeCl2 + H2O | Fe(OH)2 ra FeCl2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề Fe(OH)2 + HCl → FeCl2 + H2O | Fe(OH)2 ra FeCl2

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

Bạn đang xem: Fe(OH)2 + HCl → FeCl2 + H2O | Fe(OH)2 ra FeCl2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Sắt. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Bạn đang xem: Fe(OH)2 + HCl → FeCl2 + H2O | Fe(OH)2 ra FeCl2

Phương trình Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

Bạn đang xem: Fe(OH)2 + HCl → FeCl2 + H2O | Fe(OH)2 ra FeCl2

1. Phương trình phản ứng hóa học

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Chất rắn màu trắng xanh Fe(OH)2 tan dần trong dung dịch

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

4. Tính chất hoá học

4.1. Tính chất hoá học của Fe(OH)2

– Có tính chất của bazo không tan.

– Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Bị nhiệt phân

– Nung Fe(OH)2 trong điều kiện không có không khí

Fe(OH)2 FeO + H2O

– Nung Fe(OH)2 trong không khí

4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O

Tác dụng với axit

– Với axit không có tính oxi hóa như (HCl, H2SO4)

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

Tính khử:

– Với axit HNO3, H2SO4 đặc

3Fe(OH)2 + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

– Tác dụng với các chất oxi hóa khác

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Xem thêm : NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COONa + H2O

Xem thêm : Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

4.2. Tính chất hoá học HCl

– Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh.

Tác dụng chất chỉ thị:

Dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

HCl → H+ + Cl-

Tác dụng với kim loại

Tác dụng với KL (đứng trước H trong dãy Bêkêtôp) tạo muối (với hóa trị thấp của kim loại) và giải phóng khí hidrô (thể hiện tính oxi hóa)

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Cu + HCl → không có phản ứng

Tác dụng với oxit bazo và bazo:

Sản phẩm tạo muối và nước

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CuO + 2HCl CuCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2 O

Tác dụng với muối (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

(dùng để nhận biết gốc clorua )

Ngoài tính chất đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl đặc còn thể hiện vai trò chất khử khi tác dụng chất oxi hoá mạnh như KMnO4, MnO2, K2 Cr2O7, MnO2, KClO3 ……

4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl + 2H2 O

K2 Cr2 O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2 O

Hỗn hợp 3 thể tích HCl và 1 thể tích HNO3 đặc được gọi là hỗn hợp nước cường toan ( cường thuỷ) có khả năng hoà tan được Au ( vàng)

3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2O

NOCl → NO + Cl

Au + 3Cl → AuCl3

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl

6. Bạn có biết

Xem thêm : Al2O3 + C → Al4C3 + CO | Al2O3 ra Al4C3

Xem thêm :

Tương tự Fe(OH)2 các hidroxit phản ứng với axit tạo thành muối và nước

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Dung dịch FeCl2 có màu gì?

A. Dung dịch không màu

B. Dung dịch có màu nâu đỏ

C. Dung dịch có màu xanh nhạt

D. Dung dịch màu trắng sữa.

Hướng dẫn giải

Đáp án : C

Ví dụ 2: Trong các phản ứng sau phản ứng nào không tạo ra muối sắt(II):

A. Cho sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric

B. Cho sắt tác dụng với dung dịch sắt(III)nitrat

C. Cho sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric

D. Cho sắt tác dụng với khí clo đun nóng

Hướng dẫn giải

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Đáp án : D

Ví dụ 3: Cho hỗn hợp gồm Fe dư và Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra khí NO. Muối thu được trong dung dịch là muối nào sau đây:

A. Fe(NO3)3

B. Fe(NO3)2

C. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

Hướng dẫn giải

Vì dung dịch có Cu dư nên sẽ không có Fe (III) nên phản ứng cho ra hỗn hợp Fe(II) là Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

Đáp án : C

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Sắt (Fe) và hợp chất:

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học Fe(OH)2 + HCl → FeCl2 + H2O | Fe(OH)2 ra FeCl2 . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Nguồn: https://hahuytap.edu.vnDanh mục: Hóa

Nguồn: https://ieltskey.edu.vnDanh mục: Hóa