Ôn Tập Mối Quan Hệ KOH với NaOH

1. Trộn naoh với koh

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

trộn 100ml dd NAOH 2M với 200ml dd KOH 0,5M thu đc dd C

Bạn đang xem: Ôn Tập Mối Quan Hệ KOH với NaOH

a Tính nồng độ các ion trong dd C

b trung hòa dd c bằng 300ml dd H2SO4 Cm. TÍNh Cm

Xem thêm : C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 | C6H5ONa ra C6H5OH | C6H5ONa ra phenol

Lời giải:

Giải thích các bước giải:

nNaOH = 0,1.2 = 0,2 (mol)

nKOH = 0,2.0,5 = 0,1 (mol)

Thể tích dd sau khi trộn là Vsau = 100 + 200 = 300 (ml) = 0,3 (l)

a) nNa+ = nNaOH = 0,2 (mol)=> [Na+] = nNa+/Vsau= 0,2/0,3= 2/3 (M)

nK+= nKOH = 0,1 (mol) => [K+] = nK+/Vsau = 0,1/0,3= 1/3 (M)

nOH- = nNaOH + nKOH = 0,2 + 0,1 = 0,3(mol)

=> [OH-]=nOH-/Vsau = 0,3/0,3 = 1 (M)

b) Trung hòa có phản ứng

OH- + H+ —> H2O

0,3 -> 0,3 (mol)

Theo PTHH: nH+ = nOH- = 0,3 (mol)

=> nH2SO4 = 1/2nH+ = 0,3/2 = 0,15 (mol)

=> CM H2SO4 = nH2SO4/Vh2so4 = 0,15/0,3 = 0,5 (M)

2. nhận biết naoh và koh

Xem thêm : C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 | C6H5ONa ra C6H5OH | C6H5ONa ra phenol

Lời giải:

nhận biết NaOH và KOH ta đem đốt, trước khi đốt thì có phải biến đổi 2 bazo đấy thành chất khác không

KOH và NaOH không cháy được. Vì vậy muốn nhận biết 2 chất ban đầu là NaOH và KOH bằng màu ngọn lửa thì cần chuyển 2 chất đó thành muối. Rồi sau đó dùng đũa thuỷ tinh sạch nhúng đầu đũa trong 2 dung dịch rồi đem đốt.

– Muối Na: ngọn lửa màu vàng

– Muối K : ngọn lửa màu tím

3. hòa tan 17g hỗn hợp naoh koh ca(oh)2

Hoà tan 17 gam hỗn hợp NaOH, KOH, Ca(OH)2 vào nước được 500 gam dung dịch X. Để trung hoà 50 gam dung dịch X cần dùng 40 gam dung dịch HCl 3,65%. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được khối lượng muối khan là

Ta có nH+ = nHCl = 0,04 mol

Phương trình phản ứng: H+ + OH- → H2O

→ nOH- = 0,04 mol

Chú ý lượng dung dịch X cần trung hòa bằng

1/10 lượng ban đầu

→ mNa+ + mK+ + mCa2+ = 1,7 -mOH- = 1,7 – 0,04×17 = 1,02 gam

mmuối = mNa+ + mK+ + mCa2+ + mCl- = 1,02 + 0,04×35,5 = 2,44 gam

4. cho 6.08 gam hỗn hợp naoh và koh

Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 8,30 gam hỗn hợp muối clorua. Số gam mỗi hiđroxit trong hỗn hợp lần lượt là ?

Giải:

Goi x la so mol NaOH y la so mol KOH Ta co pt khoi luong 40x + 56y = 6.08

58.5x +74.5y = 8.3

=> x = 0.04 y = 0.08 => m NaOH = 0.04*40= 1.6 g m Koh = 4.48 g

Xem thêm : K + C6H5OH → C6H5OK + H2 l K ra C6H5OK

5. Lấy 200ml dung dịch NaOH 1,6M và KOH 1M tác dụng hết với dung dịch H3PO4 thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng

Lấy 200ml dung dịch NaOH 1,6M và KOH 1M tác dụng hết với dung dịch H3PO4 thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau – Phần 1 : Cô cạn thu được 17,12 gam hỗn hợp muối khan

– Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu được m gam kết tủa.

Xác định m? (Biết muối photphat và hidrophotphat của Canxi đều không tan)

Giải:

nOH−=0,52

Mỗi phần

nOH−=0,26

nH2O=nOH−⇒nH2O=0,26

⇒mH3PO4=0,26.18+17,12−0,16.40−0,1.56=9,8⇒nH3PO4=0,1

Suy ra được 2 muối

HPO42−;PO43−

Gọi số mol của mỗi muối là a;b

mHPO42−+PO43−=17,12−mNa−mK=9,54⇒96a+95b=9,54

2a+3b=nOH−=0,26

⇒a=0,04;b=0,06⇒mkettua=0,04.(40+96)+0,03(40.3+95.2)=14,74

6. bài tập cl2 + (naoh koh)

Cho V lít Cl2 (đktc) tác dụng với dung dịch NaOH loãng nguội, dư thu được m1 gam tổng khối lượng hai muối. Cho V lít Cl2 (đktc) tác dụng với NaOH đặc, nóng thu được m2 gam tổng khối lượng hai muối. Tỉ lệ m1: m2 bằng:

Đáp án: 1 : 1

Tag: NaOH natri hydroxit – Xút vảy – Xút lỏng – Xút hạt – Xút among lioh csoh which is more basic and why apakah fungsi naoh/koh koh(aq)+naoh(aq)→ basenstärke kcl nacl volumes iguais ml das bases fortes e 04g chứa caoh2 hoa hh ca oh gồm what results would you expect if or were omitted in the benedict’s test qué sucede si se saponifica con en lugar de et différence entre koh/naoh pada percobaan respirasi serangga gì 75m larutan molar terbuat dari 56 gram dengan hbr hno3 rắn h3po4+naoh+koh h2so4+naoh+koh hepes nai+kmno4+koh=i2+k2mno4+naoh stronger than of mixed with 1n solution vs soap making state aqueous have common base naj+kmno4+koh=j2+k2mno4+naoh która zasada jest mocniejsza czy serangga(jangkrik) jelaskan cara penyimpanan bahan kimia basa anorganik k2so4 hpo4 na3po4+koh=naoh+k3po4 naoh+kno3=nano3+koh reaction type basicity rboh strength following strongest nh4oh out w 250 cm3 wody rozpuszczono mieszaniny i cái nào mạnh hơn na2s+kmno4+h2o=s+mno2+naoh+koh zatrucia są niebezpieczne one p2o5 pka perhatikan pkb perbedaan dan que propiedades importantes tiene el o es mas fuerte koh+naoh saponification d sánh unterschied can we use instead using 08g właściwości zastosowanie decomposes on heating 3m ou na3po4 yields k3po4 ve gibi kuvvetli bazlar sabun yapımında kullanılır jabon mg(oh)2 zatrucie ponieważ weakest zn(oh)2 zastosowania 10 n/2 30ml n/10 there are moles how many be produced à (mr=56) 6g 8g ph answer key kno3 nano3 oder stärker plus examples biodiesel phase diagram kelebihan dibanding eutectic naoh+koh+h2o na2so4+koh=naoh+k2so4 und mischen for hho в ряду основные свойства comparison oxygen reduction reaksi reazione solubility titration convert to mixing sao exemplos

Nguồn: https://ieltskey.edu.vnDanh mục: Hóa